Privacy Policy

Vrijwillig Velsen is onderdeel van Stichting Welzijn Velsen en maakt gebruik van de technologie van DEEDMOB. Hieronder vindt je van beide organisaties de privacyverklaringen 


Privacyverklaring Stichting Welzijn Velsen

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Stichting Welzijn Velsen hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u hier nader over informeren.

Stichting Welzijn Velsen (hierna SWV) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon Stichting Welzijn Velsen bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41224975.


Stichting Welzijn Velsen

Dinkgrevelaan 17

2071 BP Santpoort-Noord

[email protected]


Waarom verzamelt SWV persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.


Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

·        Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt.

·        Dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

·        U (indien van toepassing) daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;

·        Dit is op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.


Wanneer verzamelt SWV persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden onder meer door SWV verwerkt bij:

·        Uw registratie en bij de uitvoering daarvan als bijvoorbeeld vrijwilliger, abonnee van WonenPlus, of bij de aanmelding van uw peuter bij een peutercentrum;

·        sollicitaties, starten arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk. U op de hoogte houden van de voortgang van uw sollicitatie;

·        deelname aan of belangstelling voor één van onze activiteiten of diensten;

·        een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;

·        het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.


De gegevens die SWV verwerkt

SWV verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;

·        voor- en achternaam, aanhef/geslacht

·        straatnaam

·        postcode en woonplaats

·        telefoonnummer

·        e-mailadres

Indien van toepassing verwerken wij ook:

·        bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten en automatische incasso’s)

·        geboortedatum

·        geboorteplaats

·        curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)

·        VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)

·        beeldmateriaal (foto’s)

·        informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.


Delen met anderen

SWV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze functionaris voor de gegevensbescherming Dhr. N. Baaij e-mail: [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. SWV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.


Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).


Cookies en Google Analytics

SWV gebruikt functionele cookies om haar website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.


SWV maakt voor haar website gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze website nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. SWV staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.


Beveiliging

SWV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via [email protected].


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.welzijnvelsen.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.


------------------------------------------------------------------------------


DEEDMOB PRIVACY VERKLARING

DeedMob B.V., gevestigd aan Koningsplein 1, 1017 BB te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.deedmob.com 

Koningsplein 1 1017

BB Amsterdam

Email: [email protected] 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeedMob B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DeedMob B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing e-mails
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Uw zelf aangegeven aanwezigheid bij een eenmalige activiteit, vacature, workshop of communityevent te publiceren op de pagina van de activiteit met als doel andere gebruikers van het platform te informeren en te enthousiasmeren
 • DeedMob B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • DeedMob B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

De informatie hebt u zelf verstrekt, door het invoeren van deze gegevens in uw profielpagina en door het gebruik van onze website of die van één van onze partners. Uw profielkenmerken zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, welke het in contact brengen met goede doelen organisaties tot doel heeft.

 

Het versturen van nieuwsbrieven en marketing e-mails, en het analyseren van uw surfgedrag doen wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Op uw profielpagina kunt u toestemming geven en intrekken voor het delen van uw persoonsgegevens met derden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DeedMob B.V. neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeedMob B.V.) tussen zit. 

 

DeedMob B.V. gebruikt het Deedmob-systeem, om uw profiel te matchen aan de eisen of voorwaarden van Goede doelen activiteiten en werkzaamheden. Indien de door u ingevoerde profielkenmerken overeenkomen met de eisen of voorwaarden van een bepaalde Goede doel vacature, dan kan het Deedmob-systeem u geautomatiseerd attenderen op deze vacature. 

 

Er zijn geen consequenties aan verbonden wanneer u deze email negeert of verwijdert. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeedMob B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Uw profielgegevens bewaren we net zolang als uw profiel niet wordt gesloten, zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten (en eventueel die van derden). 

 

Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de wettelijke bewaartermijn worden gehanteerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DeedMob B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hieronder wordt uitgelegd wat welke derden dit zijn. 

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DeedMob B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

U kunt met uw Deedmob account niet alleen inloggen op de website van DeedMob B.V. (www.deedmob.com), maar ook op websites van klanten van ons, die gebruik maken van ons systeem. Meestal betreft dit websites van Vrijwilligerscentrales, maar het kan ook een website zijn van bijvoorbeeld het bedrijf waar u werkzaam bent. Indien u inlogt op een door Deedmob beheerde website, delen wij uw account- en profielgegevens met deze andere organisatie vanaf de eerste keer dat u inlogt op deze andere website. 

 

Een sociale organisatie die projecten op een door Deedmob beheerde website plaatst, kan uw profiel bekijken wanneer u lid bent van deze organisatie of deze organisatie volgt, en u eventueel per email benaderen met de vraag om mee te werken bij deze organisatie voor een bepaald project. 

 

Door gebruik te maken van uw Facebook account om in te loggen, verwerkt Facebook uw inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is DeedMob B.V. verder niet verantwoordelijk. Wij adviseren u de informatie pagina’s van Facebook te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van uw Facebook account om in te loggen bij derden.

 

Internationale verwerking

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DeedMob B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DeedMob B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Tag ManagerGoogle AnalyticsSentryFacebook and Intercom.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door in te loggen op uw account en naar uw profielpagina te gaan.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeedMob B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt alle verzoeken betreffende voornoemde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

DeedMob B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeedMob B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].


Powered by Deed‌mob Tools ·